Regulamin

Regulamin

Powiatowego Systemu Rowerowego

Obowiązuje od 1 września 2021 r.
PDF

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Powiatowego Systemu Rowerowego (dalej: PSR), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Powiatu Sokołowskiego.
2. Regulamin PSR wraz z Polityką prywatności udostępniony jest na Stronie internetowej www.powiatowyrower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, a także w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem PSR.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 25 748 43 43
4. System PSR jest kompatybilny z innymi systemami dostawcy systemu firmy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Warunkiem korzystania z wypożyczalni rowerów w innych miastach jest akceptacja regulaminów innych systemów. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/.

II. Definicje.
1. Aplikacja Mobilna Nextbike – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z PSR. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w PSR.
2. Adapter – element zamontowany na widelcu przedniego koła Roweru PSR, łączy Rower
z Elektrozamkiem.
3. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z PSR, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Powiatu.
4. Bon promocyjny – Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są każdorazowo w odrębnym regulaminie promocji opracowanym przez Operatora i dostępnym na Stronie internetowej https://www.zglosrower.pl/
5. Cennik i Tabela Opłat – cennik usług i opłat w PSR będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej Nextbike.
6. Centrum Kontaktu PSR (CK PSR/CK) –usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 25 748 43 43
pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczone są na Stronie internetowej www.powiatowyrower.pl
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (zwolnienie Elektrozamka połączone z sygnałem dźwiękowym), aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez wpięcie do Elektrozamka (połączone z sygnałem dźwiękowym) i zablokowanie Roweru. W razie braku wolnych Elektrozamków poprzez przypięcie Roweru Zamkiem szyfrowym do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się w Stacji PSR. Po zablokowaniu Zamku szyfrowego należy zakończyć Wypożyczenie poprzez Terminal, Aplikację Mobilną lub poprzez kontakt z CK. Samo przypięcie Roweru nie jest równoznaczne z jego Zwrotem.
8. Elektrozamek – mechanizm zwalniający/blokujący Rower PSR w Stacji. Elektrozamek jest integralną częścią stojaka na Stacji dla Rowerów PSR. Jego automatyczne zamknięcie i zablokowanie w nim Roweru połączone jest z sygnałem dźwiękowym.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowemu numerowi PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Powiatowego Systemu Rowerowego, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w PSR, przez co zawarł Umowę z Powiatem, w imieniu i na rzecz którego działa Operator.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z PSR, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim Kontem w PSR kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
12. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
14. Operator – Działająca w imieniu i na rzecz Powiatu, Spółka Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi PSR, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
15. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do Powiatowego Systemu Rowerowego, uiszczana przez Klienta w związku z rejestracją i aktywacją konta w PSR. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Opłata inicjalna jest jednorazowa.
16. Polityka prywatności – dokument określający warunki przetwarzania danych osobowych Klienta przez Powiat. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.powiatowyrower.pl/polityka-prywatnosci/.
17. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora działającego w imieniu i na rzecz Powiatu, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Powiatu.
18. Powiat – Powiat Sokołowski z siedzibą przy ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski, REGON: 711581771, NIP: 823-16-27-536, z którym Klient zawiera Umowę.
19. Powiatowy System Rowerowy /PSR – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujący w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie oraz Zwrot Rowerów.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z PSR, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w PSR.
21. Rower standardowy/Rower – podstawowy typ roweru udostępniany w PSR. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i ma co najmniej 150 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg. Rower wyposażony jest w koszyk z przodu kierownicy, którego nośność faktyczna wynosi 5 kg. Rower przeznaczony jest do użytku wyłącznie dla jednej osoby.
22. Serwis PSR – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją PSR.
23. Stacja PSR/Stacja – miejsce Wypożyczania przez Klientów oraz Zwrotu Roweru PSR do stojaków rowerowych, oznakowane na Terminalu symbolem PSR. Informacje o lokalizacji Stacji PSR znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
24. Strefa użytkowania – granice administracyjne Powiatu Sokołowskiego.
25. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.powiatowyrower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z PSR.
26. Terminal – urządzenie przeznaczone między innymi do: zarejestrowania się Klienta w PSR, Wypożyczenia i Zwrotu Rowerów.
27. Umowa – Umowa Klienta z Powiatem, w imieniu i na rzecz którego działa Operator, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PSR i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej. Administratorem Danych Osobowych jest Powiat Sokołowski.
28. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.5, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
29. Zamek szyfrowy/obejma – dodatkowa linka służąca do zabezpieczenia Roweru. Stanowi wyposażenie każdego Roweru.
30. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru PSR do Stacji PSR. Proces Zwrotu określa punkt IX Regulaminu. Samo zabezpieczenie Roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot.

III. Zasady ogólne korzystania z Powiatowego Systemu Rowerowego.
1. Klient może zarejestrować jedno konto w Powiatowym Systemie Rowerowym.
2. Warunkiem korzystania z PSR jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z PSR jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł.
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej „Małoletnimi”) mogą korzystać z PSR, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora.
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu Małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z PSR przez Małoletniego,
g. imię i nazwisko Małoletniego,
h. datę urodzenia Małoletniego,
i. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.powiatowyrower.pl
4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnego uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach.
5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech Rowerów.
6. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania z zastrzeżeniem punktu VII.10 Regulaminu.
7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w PSR.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.
1. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Powiat z winy umyślnej.
2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XI. niniejszego Regulaminu.
4. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat. Operator ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu naliczonych opłat.
5. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., a nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Powiatu.
6. Rower jest uzupełnieniem transportu publicznego. Nie wolno używać Rowerów PSR w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać Roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach Roweru.
7. Zabronione jest korzystanie z Rowerów PSR przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
8. Zabrania się przewozu Rowerów PSR samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
9. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem PSR w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta.
10. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
11. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
12. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Powiatu będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
13. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
14. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
15. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK PSR.

V. Płatności.
1. Opłaty w PSR naliczane są zgodnie z Załącznikiem nr 1 Cennik i Tabela Opłat.
2. Płatność w ramach PSR może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Powiatu i Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora działającego w imieniu, i na rzecz Powiatu.
5. W przypadku, gdy naliczone opłaty przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, będą podjęte odpowiednie kroki prawne przeciwko Klientowi mające na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności mogą być naliczane odsetki ustawowe.
6. W razie zalegania Klienta z należnościami, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator ma prawo do przeniesienia wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator ma prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
7. Zwrot uiszczonych opłat może być dokonany po rozwiązaniu Umowy z Klientem. W trakcie trwania Umowy opłaty (Opłata Inicjalna i Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
8. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.
1. Koniecznym warunkiem korzystania z PSR jest uprzednia rejestracja Klienta w PSR oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. Terminal.
3. Podczas procesu rejestracji realizowanego zgodnie z VI.2.a, b wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin PSR oraz Politykę prywatności Powiatu.
4. Podczas procesu rejestracji realizowanego poprzez Terminal wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu e-mail,
d. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin PSR oraz Politykę prywatności Powiatu. Pozostałe dane wymienione w punkcie VI.3.c, e Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.
5. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie kod PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej i w CK.
6. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności adresu e-mail i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
7. Brak uzupełnienia danych lub brak kliknięcia w przesłany na adres e-mail link w terminie do 24 godzin po rejestracji może spowodować Blokadę Konta.
8. Operator uprawniony jest do usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników, w przypadku gdy Konto Użytkownika ma saldo 0 zł wynikające z niedokonania Opłaty inicjalnej. W takim przypadku późniejsze korzystanie z Systemu będzie się wiązało z koniecznością ponownej rejestracji
VII. Wypożyczenie.
1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
a. spełnienie warunków punktu VI. Rejestracja,
b. posiadanie na Koncie Klienta kwoty minimum 10 zł,
c. lub zdefiniowanie przy Terminalu lub w Aplikacji Mobilnej Nextbike jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie, na co w przypadku wyboru tej opcji Klient wyraża zgodę.
2. Rower PSR można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. Terminal, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
c. kontakt z CK.
3. Wypożyczenie Roweru PSR możliwe jest na Stacji PSR.
4. Wypożyczenie Roweru PSR rozpoczyna się w momencie zwolnienia Roweru z Elektrozamka, potwierdzonego sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenie Roweru PSR zabezpieczonego obejmą rozpoczyna się w momencie wybrania opcji WYPOŻYCZ na Terminalu lub w aplikacji, lub w momencie przyjęcia zlecenia Wypożyczenia Roweru przez pracownika CK. Kod do Zamka szyfrowego dostępny jest na wyświetlaczu Terminala w momencie Wypożyczania Roweru (Wypożyczenie przez Terminal) lub w aplikacji przez Czas Wypożyczenia, lub wysyłany jest SMS (Wypożyczenie przez CK).
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie. Po odbezpieczeniu Roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć obejmę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło. W przypadku braku obejmy na Rowerze Klient zobligowany jest skontaktować się z CK i poinformować o jej braku.
6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru usterki mogącej wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Roweru i zgłoszenia problemu do CK lub przez Aplikację Mobilną, a także o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
8. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym zdarzeniu CK w terminie maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
9. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru PSR Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z CK.

10. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania Wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji w Strefie użytkowania,

VIII. Czas Wypożyczenia.
1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VII.4 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem IX.1 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12 godzin zegarowych.
3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia jest traktowane jako utrata, kradzież lub zniszczenie Roweru i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX. Zwrot.
1. Zwrot Roweru możliwy jest na Stacji PSR poprzez:
a. wpięcie Roweru za pomocą Adaptera do wolnego Elektrozamka. Prawidłowe zablokowanie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem Roweru w elektrozamku;
b. zapięcie przy użyciu zamka szyfrowego w przypadku braku wolnego Elektrozamka. Rower należy zapiąć obejmą do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się na Stacji PSR i przetasować cyfry zamka szyfrowego. Następnie należy wybrać ZWROT na Terminalu lub w Aplikacji mobilnej i postępować zgodnie z wyświetlanymi
na Terminalu lub w telefonie komunikatami.
2. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru PSR Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z CK.
3. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punkcie IX.1. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
b. czasowym lub stałym zablokowaniem konta.

X. Naprawy i awarie.
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji PSR.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PSR.
3. Rekomenduje się, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z CK przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XI. Blokada Kont Użytkowników.
1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w PSR, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów PSR zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower poza Stacją PSR,
d. pozostawia Rower niezabezpieczony.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.
1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą oraz może wiązać się z jednoczesnym żądaniem poprawienia usługi, lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia nie będą uznane za reklamację.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. telefonicznie,
d. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
e. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie
we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji do 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
7. Operator rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden
z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora za pośrednictwem CK w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.
1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Powiatem w imieniu i na rzecz którego działa Operator na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w PSR.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu
3. Powiat w imieniu i na rzecz którego działa Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja PSR lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania PSR.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
5. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.
6. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

XIV. Postanowienia końcowe.
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Powiat w imieniu i na rzecz którego działa Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Powiat w imieniu i na rzecz którego działa Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 Cennik i Tabela Opłat

Cennik dla Roweru standardowego
Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 720. minuty bez opłat
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru standardowego 2900 zł

 

Opłaty

Opłata inicjalna 10 zł

Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT

PLAN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POWIATOWY SYSTEM ROWEROWY

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.